Saltar al contenido
Home » (幼儿汉语) TEMA_01_08(她是我妈妈) » Página 2

(幼儿汉语) TEMA_01_08(她是我妈妈)


 

1) 8 她是我妈妈/8 Tā shì wǒ māma/8 Ella es mi madre

2) 她是你妈妈吗?/tā shì nǐ māma ma?/¿Es ella tu madre?

3) 她是我妈妈/Tā shì wǒ māma/Ella es mi madre


4) 读一读/dú yi dú/leerlo

5) 她是我妈妈/Tā shì wǒ māma/Ella es mi madre

6) 爸爸/bàba/papa

 7) 妈妈/māma/mama

 8) 弟弟/dìdi/Didi – hermano menor

 9) 妹妹/mèimei/Meimei – hermana menor


10) 他是我爸爸/tā shì wǒ bàba/Él es mi padre


11) 她是我妈妈/tā shì wǒ māma/Ella es mi madre


12) 他是我弟弟/tā shì wǒ dìdi/Él es mi hermano menor


13) 她是我妹妹/tā shì wǒ mèimei/Ella es mi hermana menor


14) 说一说 /shuō yī shuō/responde

15) A: 她是你妈妈吗?/Tā shì nǐ māma ma?/ ¿Es ella tu madre?

16) B: 她是我妈妈/Tā shì wǒ māma/ Ella es mi madre


17) A: 她是你妈妈吗?/Tā shì nǐ māma ma?/ ¿Es ella tu madre?

18) B: 她是我妈妈/Tā shì wǒ māma/ Ella es mi madre


19) A: 她是你爸爸吗?/Tā shì nǐ bàba ma?/ ¿Es tu padre?

20) B: 她是我爸爸/Tā shì wǒ bàba/Él es mi padre


21) A: 她是你弟弟吗?/Tā shì nǐ dìdi ma?/ ¿Es tu hermano menor?

22) B: 她是我弟弟/Tā shì wǒ dìdi/Él es mi hermano menor


23) A: 她是你妹妹吗?/Tā shì nǐ mèimei ma?/ ¿Es tu hermana menor?

24) B: 她是我妹妹/Tā shì wǒ mèimei/Ella es mi hermana menor


25) 写一写/Xiě yi xiě/Escribe

26)  竖钩/Shù gōu/Gancho


27) 课堂活动/Kè táng huó dòng/Juegos de clase

28) 过家家/Guò jiā jia/Jugar a papa y mamá


29) 儿歌/ér gē/canción

30) 拍皮球/pāi píqiú/Tirar la bola

Páginas: 1 2 3 4