Saltar al contenido
Home » (幼儿汉语)TEMA_01_07(我叫宝宝/) » Página 2

(幼儿汉语)TEMA_01_07(我叫宝宝/)


 

1) 7 你叫什么名字?/7 Nǐ jiào shén me míng zì?/7 ¿Cuál es tu nombre?

2) 你叫什么名字?/Nǐ jiào shén me míng zì?/ ¿Cuál es tu nombre?

3) 我叫宝宝 / Wǒ jiào bǎo bǎo/ Mi nombre es BaoBao


4) 读一读/dú yi dú/leerlo

5) 我叫宝宝/ Wǒ jiào bǎo bǎo/ Mi nombre es BaoBao

6) 汤姆/Tāng mǔ/Tom

 7) 丽达/ Li dá/ Lida

 8) 静子/Jìng zi/Jingzi

 9) 丽丽/ Lì lì/ Lllì


10) 我叫汤姆/ Wǒ jiào tāng mǔ/ Mi nombre es Tom


11) 我叫丽达/Wǒ jiào lì dá/ Mi nombre es Lida.


12) 我叫静子/Wǒ jiào jìng zi/ Mi nombre es Jingzi


13) 我叫丽丽/Wǒ jiào lì lì/Mi nombre es Lllì


14) 说一说 /shuō yī shuō/responde

15) A: 你叫什么名字?/Nǐ jiào shén me míng zì?/ ¿Cuál es tu nombre?

16) B: 我叫宝宝/Wǒ jiào bǎo bǎo/ Mi nombre es BaoBao


17) A: 你叫什么名字?/Nǐ jiào shén me míng zì?/ ¿Cuál es tu nombre?

18) B: 我叫丽达/Wǒ jiào lì dá/ Mi nombre es Lida.


19) A: 你叫什么名字?/Nǐ jiào shén me míng zì?/ ¿Cuál es tu nombre?

20) B: 我叫丽丽/Wǒ jiào lì lì/ Mi nombre es Lllì


21) A: 你叫什么名字?/Nǐ jiào shén me míng zì?/ ¿Cuál es tu nombre?

22) B: 我叫静子/Wǒ jiào jìng zi/ Mi nombre es Jingzi


23) A: 你叫什么名字?/Nǐ jiào shén me míng zì?/ ¿Cuál es tu nombre?

24) B: 我叫汤姆/Wǒ jiào tāng mǔ/ Mi nombre es Tom


25) 写一写/Xiě yi xiě/Escribe

26) 横折/Héng zhé/Pliegue horizontal


27) 课堂活动/Kè táng huó dòng/Juegos de clase

28) 介绍自己/Jiè shào zì jǐ/Preséntate


29) 小兔乖乖/Xiǎo tù guāi guāi/conejito bueno

Páginas: 1 2 3 4