Saltar al contenido
Home » (幼儿汉语)TEMA_01_07(我叫宝宝/) » Página 3

(幼儿汉语)TEMA_01_07(我叫宝宝/)

小兔乖乖/xiǎo tù guāi guāi/Conejito bueno

小兔乖乖,/xiǎo tù guāi guāi,/Conejito bueno,

把门儿开开,/bǎ mén er kāi kāi,/abre la puerta,

快点儿开开, /kuài diǎn er kāi kāi,/abre ya,

我要进来./wǒ yào jǐn lái./Quiero entrar.

不开不开,我不开,/bù kāi bù kāi, wǒ bù kāi,/ No abro no abro ,yo no
abriré,

妈妈没回来,/māma méi huí lāi,/Si mama no viene,

谁来也不开./shuí lái yě bù kāi./A nadie le abriré.


Páginas: 1 2 3 4